RECURSOS SEXUALITAT

El Comitè 1r de Desembre té una llarga història en donar resposta a l’àmbit del VIH/Sida a Catalunya. Amb aquest objectiu les diverses entitats que la conformen ofereixen diversos serveis per la defensa, informació, promoció, educació, sensibilització i atenció de la salut sexual adaptats a les diverses poblacions a qui es dirigeixen.

En aquest estudi hi ha una descripció dels coneixements, percepcions i experiències relacionades amb la salut sexual i reproductiva dels i les adolescents i joves que participen en les intervencions educatives que imparteix el Comitè 1r de Desembre a Catalunya i comparació dels indicadors sobre coneixements, percepcions i experiències relacionades amb la salut sexual i reproductives per grups d’edat i gènere.