D’acord amb l’obligació de les entitats beneficiàries de subvencions per un import superior a 10.000,00 euros que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i que també recull  l’apartat d’obligacions de les bases reguladores de les subvencions corresponents, informem que les persones que integren els òrgans de direcció o administració d’Integració Social de Menors (ISOM) sccl perceben les retribucions següents a càrrec al pressupost de l’entitat:

Nom de l’òrgan/càrrecRetribució bruta anual
Direcció47.600,00 €
Direcció Tècnica47.600,00 €