Què és el SARER?

Servei diürn que dona suport, orienta, assessora i acompanya a unitats de convivència que es troben en risc d’exclusió residencial del municipi de Badalona.

S’hi accedeix per derivació dels Serveis Socials d’atenció primària.

La finalitat principal és evitar la pèrdua de l’habitatge.

Com ho fem?

Oferim un espai d’atenció personalitzada per cada unitat de convivència a on es defineix el pla de treball, la participació en els diferents programes del servei i s’acorden els objectius a assolir.

Els diferents programes del servei corresponen a línies de treball específiques amb les que s’ofereix una intervenció global orientada a l’assoliment del pla de treball.

En el territori el SARER esdevé enllaç i catalitzador amb els diferents serveis bàsics i especialitzats.

En el pla comunitari el SARER afavoreix l’ajuda mútua i prevenir la conflictivitat veïnal desenvolupant un model de caràcter inclusiu i potenciador de les capacitats del veïnat; s’aposta per una pedagogia que capaciti a les comunitats veïnals per a dialogar, triar i raonar i que els proporcioni les eines necessàries per decidir sobre el seu propi procés de forma autònoma i respectuosa amb els seus membres.

  • -

    2021: 106 persones beneficiàries directes

    2022: 125 persones beneficiàries directes

    2023: 123 persones beneficiàries directes

Amb el suport de: