Servei diürn que dona suport, orienta, assessora i acompanya a unitats de convivència que es troben en risc d’exclusió social i residencial del municipi de Badalona.

S’hi accedeix per derivació dels Serveis socials d’Atenció Primària.

La finalitat principal és evitar la pèrdua de l’habitatge.

Com ho fem?

Oferim diferentes programes amb línes de treball especifiques que ofereixen una intervenció global orientada a l’assoliment del pla de treball.

El SARER esdevé enllaç i catalitzador amb els diferents serveis bàsic i especialitzats del territori.

Ofereim un espai d’atenció personalitzada per cada unitat de convivencia a on  es defineix el pla de treball, la dedicació en els diferents  programes, l’assoliment dels objectius i l’avaluació dels resultats.

El SARER s’integra en el medi i la comunitat en la qual conviuen les unitats de convivència. La dimensió comunitària del SARER afavoreix l’ajuda mútua i prevenir la conflictivitat veïnal desenvolupant un model de caràcter inclusiu i potenciador de les capacitats del veïnat; s’aposta per una pedagogia que capaciti a les comunitats veïnals per a dialogar, triar i raonar i que els proporcioni les eines necessàries per decidir sobre el seu propi procés de forma autònoma i respectuosa amb els seus membres.

Servei proper, integral i amb una atenció exclusiva i permanent per prevenir la pèrdua de l’habitatge

  • 2021:

    2021:

    106 persones beneficiàries directes